آژانس مسافرتی میری سفرآژانس مسافرتی میری سفر

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

آژانس مسافرتی میری سفرآژانس مسافرتی میری سفر
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

وقت سفارت

انواع وقت های سفارت

وقت های سفارت می توانند بر اساس قصد سفر به انواع مختلفی تقسیم شود. دانشجویی، توریستی، فرهنگی، تجاری و… که ممکن است برای هر کدام روند متفاوتی تعریف شده باشد. وقت های دانشجویی و توریستی وقت هایی است درخواست بیشتر برای آن ها وجود دارد. تقسیم بندی دیگر، تقسیم بندی عادی و فوری است. از برخی وقت ها که متناسب با شرایط سفارت خانه ها در مدت زمان کوتاه تری امکان دسترسی به سفارت خانه مطبوع را فراهم می کنند، به عنوان وقت فوری یاد می شود